Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Imago sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, za pośrednictwem strony internetowej https://custos.world/.

Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Nabywcą a Sprzedającym.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin, zgodny z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony https://custos.world/ i ich wykonywania, prawa i obowiązki Stron, zasady reklamacji.
2. Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub osoba prawna.
6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem strony https://custos.world/
7. Towar – system CUSTOS – Edycja Sponsorska, będący urządzeniem sprzętowo – programowym, służącym jako niewidoczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dostosowywanym indywidualnie do potrzeb użytkownika, w wersji sponsorskiej, tj. nie w pełni produkcyjnej.
8. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedającego są cenami brutto; wyrażonymi w złotych polskich; nie zawierają kosztu dostawy, wiążąca jest cena zamówienia towaru przez Nabywcę.
9. Sprzedający – Imago Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Przędzalnianej 6L lokal 14, NIP: 5423443807, wpisanej do KRS pod numerem 0000947301.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – forma pisemna lub elektroniczna oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
11. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. System CUSTOS – Edycja Sponsorska firmy Imago Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Przędzalnianej 6L lokal 14, NIP: 5423443807, wpisanej do KRS pod numerem 0000947301, zwany dalej również CUSTOS, oferowany jest do sprzedaży detalicznej, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych, wprowadzony do obrotu na rynek Polski legalnie, w wersji sponsorskiej, tj. nie w pełni produkcyjnej.
2. System CUSTOS jest urządzeniem sprzętowo – programowym, służącym jako niewidoczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Funkcjonowanie CUSTOSA polega na wysyłaniu bodźców haptycznych i głosowych.
3. W skład CUSTOSA wchodzą:
a. okulary z nakładką, które zbierają obraz otoczenia,
b. haptyczna odzież, reagująca na bodźce z otoczenia,
c. torba z baterią i procesorem z oprogramowaniem, który uruchamia algorytmy przetwarzania obrazu oraz komunikuje się z osobą niewidomą, pomagając wykryć przeszkody fizyczne, sytuacje niebezpieczne, nawiguje, czyta tekst, rozpoznaje kolory, banknoty,
d. instrukcja użytkowania.
4. CUSTOS działa w przestrzeni otwartej i zamkniętej, bez zasięgu Internetu.
5. Sprzedający oświadcza, że w związku ze sprzedażą systemu CUSTOS, udostępnia Nabywcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, w tym jakakolwiek analiza kodu, czy reverse engineering, bez pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Sprzedającego jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie przez Nabywcę lub inne podmioty, które za pośrednictwem Nabywcy uzyskały dostęp do CUSTOSA, postanowień niniejszego ustępu, skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą względem Sprzedającego, obejmującą poniesioną szkodę, w tym utracone korzyści. Sprzedający będzie też mógł domagać się zadośćuczynienia, w szczególności za naruszenie praw autorskich i prawa własności intelektualnej przewyższającego wartość szkody.
6. Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że lista dostępnych funkcjonalności może ulec zmianie bez poinformowania Nabywcy.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Umowa kupna – sprzedaży dotyczy wyłącznie urządzenia sprzętowo – programowego CUSTOS, z wyłączeniem praw autorskich i wynalazczych. Potwierdzeniem nabycia CUSTOSA jest rachunek lub faktura wystawione przez Sprzedającego.
2. W celu uruchomienia systemu CUSTOS należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za używanie CUSTOSA przez Nabywcę niezgodnie z instrukcją, warunkami umowy lub z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę, że do Towaru nie została dołączona instrukcja użytkowania, Nabywca powinien bezzwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.


SPRZEDAŻ W INTERNECIE

1. Korzystanie ze sprzedaży w internecie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących, minimalnych wymagań technicznych:
• EDGE w wersji 120 lub nowszej z włączoną obsługą cookies
• Mozilla Firefox w wersji 120 lub nowszej z włączoną obsługą cookies
• Google Chrome w wersji 115 lub nowszej z włączoną obsługą cookies
• Minimalna rozdzielczość ekranu 440 pikseli,
• w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie rachunku/faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
• zawieranie umów sprzedaży,
• przesyłanie wiadomości e- mail,
• dodawanie opinii i ocen.
3. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Nabywca powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie https://custos.world/ i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Kupuję i płacę”.
4. Do dokonania zakupu konieczne jest :
• Przeprowadzenie kwalifikacyjnej rozmowy telefonicznej ze Sprzedającym,
• Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
• Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku chęci otrzymania faktury vat).
5. Po wypełnieniu formularza na stronie https://custos.world/ i spełnieniu warunków określonych w pkt 4 powyżej, Nabywca otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia lub informację o niemożności realizacji zamówienia.
6. Jeżeli Nabywca jest Konsumentem, Sprzedający, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
7. Zamówienie można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą systemu informatycznego – strony https://custos.world/, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 powyżej,
b) telefonicznie (zamówienie telefoniczne musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP – w celu wystawieni faktury VAT, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwę, ilość i cenę zamówionych towarów.
8. Sprzedający, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Nabywcę o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
9. Na początku składania zamówienia Sprzedający poinformuje Nabywcę o dostępnych sposobach płatności.
10. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie rachunku lub faktury VAT w formie elektronicznej. Nabywca może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez kontakt ze Sprzedającym pisemnie na adres Imago Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 6L lok 14, 15 – 688, Białystok, POLAND lub e-mailem na adres: [email protected]
11. Nabywca otrzyma fakturę VAT ze swoim numerem NIP tylko, jeśli podczas składania zamówienia, w danych do faktury poda numer NIP. W innym przypadku uznaje się, że Nabywca przystępuje do transakcji jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego ( po otrzymaniu towaru przez Sprzedającego) oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Nabywcy zostanie wysłana faktura korygująca.
13. Płatność następuje na konto Sprzedającego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku,
nr 03 8060 0004 0020 8464 2000 0010, w formie przedpłaty. Sprzedający nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.
14. Po potwierdzeniu przez bank Sprzedającego wpływu na rachunek, umowę uważa się za skutecznie zawartą. Faktura/rachunek wystawiana jest z datą zaksięgowania przelewu na rachunku Sprzedającego.
15. Zamówienie zakończone przez Nabywcę dokonaniem płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego realizację i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
16. CUSTOS z fakturą/rachunkiem wysyłane są w ciągu 90 dni roboczych od daty zaksięgowania, pocztą tradycyjną lub kurierem, w zależności od wyboru Nabywcy.
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w szczególności, w wypadku, gdy dane podane przez Nabywcę są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail) lub gdy dane podane przez Nabywcę są nieprawidłowe, gdy Nabywca nie zakwalifikuje się do korzystania z funkcjonalności CUSTOSA w ramach konsultacji telefonicznej.
19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny systemu CUSTOS znajdującej się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, Regulaminie oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
20. Towar dostarczany jest w sposób wskazany przez Nabywcę w chwili składania zamówienia, tj.:
a. przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b. odbiór zamówienia w paczkomacie,
c. przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej,
d. odbiór zamówienia na Stacji Paliw Orlen, w RUCH, w Żabce,
21. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Nabywcę, co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Nabywcy oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.
22. W sytuacji określonej w pkt. 21, Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Nabywcy wszystko co otrzymał od niego na mocy umowy sprzedaży.
23. Nabywca obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
24. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Nabywcę w terminie określonym w pkt. 23, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Nabywcy, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Nabywcę, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Nabywca, ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń.
25. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedającego zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedającemu oświadczenia woli o odstąpieniu.
26. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje Nabywcy będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym. Unormowania niniejszego działu, mające zastosowanie do Konsumenta, stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem strony https://custos.world/ lub telefonicznie, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument, bądź wskazana przez niego osoba weszła w posiadanie towaru (odebrała CUSTOSA).
4. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili przesłania go do Sprzedającego.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres do zwrotu: Imago Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 6L lok 14, 15 – 688, Białystok, POLAND

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy.
7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Strony.
8. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
9. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
• których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

REKLAMACJE

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
2. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedającego: Imago Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 6L lok 14, 15 – 688, Białystok, POLAND, drogą elektroniczną na adres: [email protected]
3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Nabywca opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji, należy przedstawić dowód zakupu towaru.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedający niezwłocznie zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego.
6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny mogą żądać jego naprawy lub wymiany.
7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
8. Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadku, gdy:
a) Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
b) Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
12. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
13. Sprzedający dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Postanowienia niniejszego Rozdziału dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę Indywidualnego.
15. Towar jest objęty gwarancją, której postanowienia opisane zostały w karcie gwarancyjnej. Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy rzecz została Nabywcy wydana. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Nabywcy ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową.
16. W przypadku, gdy Nabywcą nie jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona, zaś odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia.
17. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
18. Nabywca nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym obowiązany jest do zbadania towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności towaru z umową sprzedaży, kompletności zamówienia i jego jakości oraz zgłoszenia Sprzedającemu, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Nabywca nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
19. Ciężary, korzyści oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Nabywcę, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedającego przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Nabywcy niebędącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika, w tym: za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Nabywcy niebędącemu Konsumentem, jak również za spóźnienie w przewozie przesyłki.

DANE OSOBOWE

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia, przekazanie ich za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy przez Sprzedającego oraz podmiot uprawniony przez Sprzedającego do zarządzania zawartością strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym, w szczególności do wystawienia faktury/rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
2. Dane osobowe Nabywcy chronione są przez Sprzedającego zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia. Nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Nabywcy zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży objętej niniejszym regulaminem.
3. Nabywca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Sprzedającego pisemnie na adres Imago Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 6L lok 14, 15 – 688, Białystok, POLAND lub e-mailem na adres: [email protected]
4. Nabywca, zamieszczając treści na stronie https://custos.world/, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedającego z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,
d) w zakresie rozpowszechniania utworu w dowolny sposób, tj. w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto, Nabywca zobowiązuje się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
5. Sprzedający nie jest inicjatorem transmisji treści, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedający podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2023r.
2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, warunki umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprzedającym jest Imago Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Przędzalniana 6L lokal 14, 15 – 688, Białystok, NIP: 5423443807, wpisana do KRS pod numerem 0000947301.
5. Jeśli Nabywcą nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Nabywcy w świetle obowiązującego prawa.
6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedającego oraz Nabywcę.
7. Nabywca może kontaktować się z Sprzedającym w następujący sposób:
– mailowo, wysyłając wiadomość na adres: [email protected],
– przy pomocy formularza umieszczonego na stronie https://custos.world/
– korespondencyjnie, na adres siedziby Spółki: Imago Sp. z o.o., ul. Przędzalniana 6L lokal 14, 15 – 688, Białystok,
8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
9. W przypadku Nabywców niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami Indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
10. Nabywca będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. https://www.bialystok.wiih.gov.pl/konsumenci/sad-polubowny/); wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
11. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
12. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem tj. m. in. możliwością „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Nabywca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedający informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Nabywca: Cookies, e-maile, wiadomości SMS dotyczące zamówień.

 

 

Imago Sp. z o.o. uzyskała wsparcie na projekt nr POPW.01.01.02-20-0073/22 „Custos – system świadomości otoczenia dla osób niewidomych i słabowidzących.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0073/22-00 podpisaną dnia 29.11.2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu poprawiającego bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących poprzez zastąpienie narządu wzroku urządzeniem ubieralnym, potrafiącym wykrywać obiekty widoczne dla kamer oraz komunikować ich obecność użytkownikowi.

Wartość projektu: 1 146 071,41 zł, Kwota dofinansowania: 920 306,38 zł

Skip to content